AKO NAPLNIŤ REKLAMNÉ CIELE ČO NAJÚČINNEJŠIE?

By in
1294
AKO NAPLNIŤ REKLAMNÉ CIELE ČO NAJÚČINNEJŠIE?

Komunikácia v súčasnosti predstavuje jeden z kľúčových faktorov, ktorý sa výrazne podieľa na celkovom úspechu firmy a tvorí základ jej pozitívnych výsledkov.

Dosiahnuť ich možno prostredníctvom rôznych prostriedkov komunikácie, akými sú masové médiá. Ktoré z ich foriem však možno považovať za najúčinnejšie v rámci naplnenia cieľov vašej firmy?

Každé z médií má významné postavenie v spoločnosti a je nositeľom špecifických kvalitatívnych znakov, ktoré sú z hľadiska efektivity umiestnenia vašej reklamy istým spôsobom prospešné. Ako?

Televízia je nepopierateľne považovaná za najúčinnejšie médium s vysokým dosahom  a presvedčovacím vplyvom. Vyžaduje si však vysokú finančnú investíciu, aby finálny efekt priniesol želané ovocie. Pokiaľ je neracionálne nasadená v krátkom časovom horizonte  a s nízkou frekvenciou, môže sa stať, že sa stratí v širokom reklamnom zhluku.

Na rozdiel od televízie je možné reklamnú kampaň uskutočniť za relatívne nízke náklady v rozhlase. Oproti iným médiám sa však nachádza v nevýhode, pretože nesprostredkováva vizuálny dojem a výrazne jej účinok ovplyvňuje efemérnosť – prchavosť.

Vhodnú voľbu pre sprostredkovane kampane predstavujú bilboardy, tie však nedokážu súčasne komunikovať viacero informácií, preto musí byť takáto prezentácia vždy sprevádzaná paralelnou kampaňou v inom médiu.  

Popri klasickým médiám sa s nástupom internetu veľkej obľube teší online reklama, ktorá výrazne prevyšuje ostatné formy z hľadiska efektivity, reklamnej stratégie, zvýšenia povedomia o značke a pomeru cena/ výkon. Jej účinné zacielenie a efektivita je nepopierateľná, no aj napriek tomu naďalej pretrváva tradícia printových médií, ktoré si v spoločnosti zachovávajú stabilné miesto a hoci sa zdá, že elektronické médiá zatienili ich postavenie, udržujú si punc kvality ako dôveryhodného zdroja informácií.

V čom je postavenie printu výsostné, jedinečné a nenahraditeľné?

  • plní úlohu akéhosi nezávislého poradcu, ktorý čitateľa usmerňuje pri výbere produktov a služieb
  • stojí v pozícii tretej osoby, ktorá dokáže objektívne posúdiť a selektovať prostredníctvom vyjadrení odborníkov a znalcov dôležité fakty a poskytnúť tak čitateľovi komplexnú informáciu
  • prináša vecnú a dôveryhodnú analýzu trhu – vyzdvihuje prvotriednu kvalitu produktov, upozorňuje na sortiment nezodpovedajúci certifikovaným štandardom a rozlišuje „garážové“ firmy od kvalitných výrobcov
  • racionálnym podaním informácií výrazne ovplyvňuje a motivuje konzumentov
  • vychováva čitateľov v danej oblasti a vzbudzuje dôveru a záujem voči prezentovaným produktom a službám
  • má schopnosť sprostredkovať detailné informácie
  • spotrebitelia považujú časopisy za dôveryhodný zdroj užitočných informácií, preto reklama umiestnená v printovom médiu hrá kľúčovú úlohu pri ich nákupnom rozhodovaní, najmä v prvej fáze nákupného procesu
  • za relatívne nízke náklady dokáže cielene osloviť želaný zákaznícky segment s dostatočným priestorom na tvorivé spracovanie reklamnej kampane

PRINT

+ vysoká výpovedná hodnota

+ budovanie značky

+ trvalá hodnota informácií

+ zacielenie na zákazníka

+ prémiové prostredie

+ prestíž

+ výber a triedenie kvality produktov, tovaru a služieb

+ pútavý obsah

+ reklama nevzbudzuje negatívnu emóciu

-vyššia cena

– obmedzená kapacita média

– nízka flexibilita z hľadiska termínov uverejnenia

Čo ponúka online? 

-zákaznícka podpora

-generovanie tržieb

-online predaj

-krátkodobé, rýchlo meniace sa informácie

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *